Home ข้อคิด ผู้หญิงรู้ไว้ สามีที่ดี 5 ประการ อย่าปล่อยให้หลุดมือไป

ผู้หญิงรู้ไว้ สามีที่ดี 5 ประการ อย่าปล่อยให้หลุดมือไป

หน้าที่ของสามีที่ดี 5 ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้

การทำตัวเป็นสามีหรือพ่อที่ดี เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอย่ างหนึ่งของคุณผู้ชายทุกคนที่มีครอบครัวแล้ว

นั้นจึงจะเรียกว่าเป็นบุรุษที่เกิดมาอย่ างสมบูรณ์แบบ วันนี้เราได้นำบทความเกี่ยวกับ

สามีที่ดี 5 ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ มาฝาก ซึ่งคำทั้งสองนี้ เป็นคำที่แฝงความหมายอยู่ในตัว

และเป็นคำคู่กัน ซึ่งก็หมายถึง ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าสามีก็เพราะเลี้ยงดูภรรย า ผู้หญิงที่จะได้ชื่อว่าภรรย าก็เพราะทำตัวเป็นคนควรเลี้ยง

คุณสมบัติของคู่สร้างคู่สม

พื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้สามีภรรย าครองชีวิตกันยืนย าว มีความสุข คือคู่สามีภรรย าต้องมีสมชีวิธรรม ได้แก่

1. สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน ได้แก่ มีหลักการ มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายชีวิตเหมือนกัน

2. สมสีลา มีศีลเสมอกัน ได้แก่ ความประพฤติศีลธรรมจรรย า กิริย ามารย าทอบรมมาดีเสมอกัน

3. สมจาคา มีจาคะเสมอกัน ได้แก่ มีนิสัยเสียสละชอบช่วยเหลือ ไม่เห็นแก่ตัว ใจกว้างเสมอกัน

4. สมปัญญา มีปัญญาเสมอกัน ได้แก่ มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ดื้อด้านดันทุรัง

เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน พูดกันรู้เรื่อง

หน้าที่สามีที่ดี 5 ประการ

1. ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรย า

การยกย่องนับถือว่าเป็นภรรย าอย่ างออกหน้าในสังคม ถือว่ามีความสำคัญต่อผู้เป็นภรย า

เพราะภรรย าส่วนมากไม่ต้องการเป็นภรรย าแบบหลบๆซ่อนๆ หรือเป็นภรรย าเก็บ แต่ต้องการให้สามียกย่องว่าเป็นภรรย า

โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของสามีแล้ว ก็ยิ่งหวังที่จะให้สามีเป็นที่พักพิง และพึ่งพาได้

2. ไม่ดูหมิ่น

ผู้ที่ดูหมิ่นคนอื่นถือว่าไม่ให้เกียรติกันเป็นอย่ างสูง ผู้ที่ไม่ดูหมิ่นน้ำใจภรรย า ไม่ดูหมิ่นในชาติตระกูล ไม่ดูหมิ่นรูปลักษณ์

ไม่ดูหมิ่นสติปัญญา หรือเรื่องต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ เพราะหากมีการดูหมิ่นกันแล้ว ย่อมทำให้เกิดความแครงใจ

บาดหมางใจ และที่สุด คือ การเสื่อมศรัทธาในรักของอีกฝ่าย จนนำไปสู่การหย่ าร้างของครอบครัว

3. ไม่นอกใจ

การนอกใจ คือ การประพฤติผิดในกาม ทั้งที่เกิดแต่ในใจคิดจะทำ และการกระทำไปแล้วด้วยการล่วงในกามของหญิงอื่นหรือไม่

ก็ตาม การความประพฤติเช่นนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยจิตใจของภรรย าอย่ างสูง จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง และการเสื่อมในรัก

สุดท้าย คือ การหย่ าร้างกันในที่สุด แต่หากสามีประพฤติด้วยรักเดียวใจเดียว ย่อมนำมาซึ่งความรักที่ดำเนินต่อไปด้วยดี

4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน

สังคมไทยมีจารีตให้ฝ่ายภรรย าดูแลงานบ้านงานเรือนเป็นหลัก รวมถึงการดูแลขับสู้แขกเรื่อต่างๆ ที่มักเรียกกันว่า

แม่บ้าน กิจนี้สามีให้มอบให้หญิงเป็นผู้ดูแล ด้วยการสนับสนุนเงินทองให้แก่ภรรย าเป็นนิจ อันเป็นค่าใช้จ่ายในงานบ้านงานเรือนต่างๆ

5. มอบของขวัญตามวาระโอกาส

วาระโอกาสต่างๆที่เป็นวันสำคัญของการครองรัก เช่น วันเกิด วันแต่งงาน เป็นต้น สามีที่ดีพึงหาของขวัญมอบให้ ด้วยของขวัญอัน

หญิงทั่วไปมักปรารถนา เช่น เครื่องประดับ เสื้อผ้า เป็นต้น การให้ของขวัญนี้ย่อมผูกสัมพันธ์ความรักของฝ่ายภรรย าได้

อานิสงส์การสงเคราะห์ภรรย า ( สามี )

1. ทำให้ความรักยืนยง

2. ทำให้สมานสามัคคีกัน

3. ทำให้ครอบครัวมีความสงบสุข

4. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

5. เป็นแบบอย่ างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ที่มา : amarinbabyandkids

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 วิธีคิดบวก ฝึกทำบ่อยๆ ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

คนที่ประสบความสำเร็จหลายคนพูดว่า ความคิดสามารถกำหนดชีวิ … …