Home ข้อคิด 5 หน้าที่ของคู่ชีวิตที่ดี ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

5 หน้าที่ของคู่ชีวิตที่ดี ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

หน้าที่ของสามี ที่ควรต่อภรรย า

1. ให้เกียรติ ยกย่อง ไม่ปิดๆ บังๆ ถ้าทำดีก็ชมด้วยใจจริง ทำผิดก็เตื อนเขาและไม่ควรตำหนิต่อหน้าสาธารณชน เพราะจะเสี ยอำน าจการปกค ร อ งและสิ่งไหนเป็นเรื่องส่วนตัว ก็ควรให้อิสระตามเห็นแก่ สมควร

2. สามีที่ดีต้องไม่ดูหมิ่ น ไม่เหยี ย ดว่าต่ำกว่าตนไม่ ดูถู กเรื่องตระกูล ความรู้ ไม่กระทำเรื่อง ที่เกี่ยวกับครอบครัวแบบที่ไม่ปรึกษากัน ที่สำคัญ้เลยคือ ห้ ามทำร้ า ย ด่ าทอเสี ยๆ ห ายๆ

3. จงมอบความเป็นใหญ่ให้ นั่นคือมอบให้ เป็นผู้จั ดการภาระทางบ้านและไม่ควรเข้าไปก้าวก่าย เรื่องการครัว เรื่องการปกค ร องภายในเว้นแต่ว่า เรื่องใหญ่ๆ ซึ่งภรรย านั้น มิอาจแก้ปัญหาได้คนเดียว

4. ให้เครื่องแต่งตัว เพราะผู้หญิงนั้นเขาก็ล้วนชอบแต่งตัวกันทั้งนั้นสนใจเรื่องสวยๆ งามๆ เมื่อได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสวยๆ ก็จะชื่นใจแม้จะโกร ธแค่ไหน ได้เครื่องแต่งตัวถู กใจไม่นานหรอกก็หาย คนเป็นสามีตามใจเขาบ้างเถิด

5. การไม่นอกใจกัน คือ ไม่ไปยุ่งเกี่ยว กับหญิงอื่น ในฐานะเป็นภรรย าเพราะเป็นการดูห มิ่ นความเป็นหญิงของภรรย านั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำฉะนั้น จงให้เอาใจเขา มาใส่ใจเราและภรรย าทุกคน จะปลื้มใจที่สุด

หากสามีรัก สามีซื่อตรงต่อตัวเองแค่คนเดียวหน้าที่ของภรรย าที่ดี ต่อสามี อันเป็นที่รัก

1. จงรักภักดี ไม่นอกใจ ซื่อสั ตย์ต่อสามี

2. เป็นคนขยันทำงาน ทำงานบ้าน ไม่มัวแต่กิน นอน เที่ยว ไปวันๆ

3. ภรรย าที่ดี ควรรักษาทรั พย์ให้ดี ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ตระหนี่ รู้จักใช้ให้เป็น

4. สงเคร า ะห์ญาติฝั่งสามี ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันพูดจาไพเราะ ให้ความช่ วยเหลือ ดูแลกัน ตามฐานะที่ทำได้

5. จัดการงานให้ดี จัดบ้านให้น่าอยู่ จัด อ า ห า ร ให้ถูกปาก จัดเสื้อผ้าเครื่องใช้ให้สะอาดเสมอ ดูแลลูกให้ความรักความอบอุ่น ให้โตมาเป็นคนดีของสังคม

ที่มา : san-sabai

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

อย่าคาดหวังอะไรจากลูกๆ แม้จะชุบเลี้ยงเขามา

อย่าคาดหวังอะไรมาก จากลูกๆ ต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแล … …